اخطارها

ردیف اخطار تعداد
1 داوطلبان بدون مشاور همراه 50
2 داوطلبان انصرافی 78
3 تماس نگرفته دوره 218
4 غایبین دوره
5 وقت نداشته ها
6 وقت دهی نشده ها
7 غائبین امروز
8 داوطلبان غایب در 2 کارگاه پیاپی
9 داوطلبان غایب در 2 جلسه پیاپی
10 داوطلبان بدون 2 تماس پیاپی