اخطارها

ردیف اخطار تعداد
1 داوطلبان بدون مشاور همراه 36
2 داوطلبان انصرافی 75
3 تماس نگرفته دوره 220
4 غایبین دوره
5 وقت نداشته ها
6 وقت دهی نشده ها
7 غائبین امروز